इ. ३ री भाषा (मराठी) ऑनलाइन सराव प्रश्नसंच ३

इयत्ता ३ री

विषय - भाषा

सराव प्रश्नसंच

निर्मिती व संकल्पना : - संतोष दहिवळ

☎ 9822012435

सराव प्रश्नसंच ३

सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

सुस्वागतम

1. रशीदने डबा या शब्दासाठी कोणता शब्द वापरला ?

पिशवी
दप्तर
करडा
सांकव

2. म्हशीला काय चावता येत नव्हते ?

गवत
वैरण
कडबा
गंजी

3. झाडावरून कोण हाक मारत आहे ?

म्हैस
रेडकू
बैल
खारुताई

4. पाणी कमी आहे असे कोणाचे म्हणणे होते ?

म्हशीचे
रेडकूचे
खारुताईचे
बैलकाकाचे

5. मनुलीने कसली पाने पुस्तकात ठेवली ?

जास्वंदीची
पिंपळाची
बेलाची
वहीची

6. बाईंनी कोणती कविता वर्गात शिकवली ?

मनुलीची
पानाची
चित्राची
नदीची

7. बाईंनी कशाचे चित्र काढून आणायला सांगितले ?

मोराचे
मुलीचे
डोंगराचे
नदीचे

8. नदी पार करायला कोण घाबरत होते ?

बैलकाका
खारुताई
रेडकू
गाढवदादा

9. सकाळीच नदी पार करून कोण गेले होते ?

बैलकाका
खारुताई
गाढवदादा
यापैकी नाही

10. नदी या शब्दाला खालीलपैकी समानार्थी शब्द कोणता ?

वनिता
सरिता
सावित्री
गंगा

11. रेडकापेक्षा उंच कोण होते ?

खारुताई
चिमणी
कबुतर
बैलकाका

12. बुटकी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता ?

मोठी
खोल
उथळ
उंच

13. नदीजवळ गवत कोण खात होते ?

खारुताई
गाढवदादा
रेडकू
बैलकाका

14. एखाद्या डोंगरात नदीचा........होतो.

उगम
संगम
अंत
शेवट

15. सरळ" या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता ?

तिरपे
गोल
सपाट
वाकडे

16. चित्र या शब्दाचे अनेकवचन कोणते ?

चित्र
चित्रा
चैत्र
चित्रे

17. कठीण या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता ?

सोपे
बळकट
दणकट
मजबूत

18. रेडकाच्या पाठीवर काय बांधले होते ?

थैली
गवताचा भारा
कडब्याची पेंढी
ऊसाची मोळी

19. कडब्याची पेंढी तशी लाकडाची ..... ?

गंजी
मोळी
थप्पी
जुडी

20. लाकडाची मोळी तशी मेथीची ..... ?

भाजी
गठ्ठा
मोळी
जुडी