सकाळ वर्तमानपत्राने घेतलेली दखल

या संकेतस्थळावरील ऑनलाईन सराव प्रश्नसंचांची दखल घेऊन 'सकाळ' वर्तमानपत्राने दिलेली कौतुकाची थाप