स्पष्टीकरणासह प्रश्न ६

येथे नमुन्यादाखल प्रश्न स्पष्टीकरणासह सोडवलेला आहे. स्पष्टीकरण पाहून अशा प्रकारचे प्रश्न कसे सोडवावेत याची कल्पना येऊ शकते.

1. एका सांकेतिक भाषेत 'भास्कर' हा शब्द १ २ ६ 'तगर' हा शब्द ४ ५ ३ या अंकांनी दाखवला जातो, तर 'भारत' या शब्दासाठी कोणते अंक वापराल ?

४ ३ १
३ ४ ६
१ ३ ४
४ ५ ६