स्पष्टीकरणासह प्रश्न ४

येथे नमुन्यादाखल प्रश्न स्पष्टीकरणासह सोडवलेला आहे. स्पष्टीकरण पाहून अशा प्रकारचे प्रश्न कसे सोडवावेत याची कल्पना येऊ शकते.

1. स्वयंपाकघरात वापरली जात नाही अशा वस्तूचे नाव खालीलपैकी कोणते ?

strainer
grater
teapoy
pan

Dark blue left arrow
मागील प्रश्न