स्पष्टीकरणासह प्रश्न ३

येथे नमुन्यादाखल प्रश्न स्पष्टीकरणासह सोडवलेला आहे. स्पष्टीकरण पाहून अशा प्रकारचे प्रश्न कसे सोडवावेत याची कल्पना येऊ शकते.

1. 'पाटी'चे वर्णन करणारा योग्य पर्याय निवडा.

yellow
black
red
white