ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच ४

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. ‘वामनराव उत्तम गवई आहेत’ या वाक्यातील ‘गवई’ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

लेखक
कवी
गीतकार
गायक

2. खालील अक्षरांपासून तयार होणार्या अर्थपूर्ण शब्दाचे मधोमध येणारे अक्षर कोणते ? : भा र त हा म


हा
भा


3. ‘गिर्हाईकाने दुकानदाराला तांदळाचा भाव विचारला’ या वाक्यातील ‘भाव’ हा शब्द कोणत्या अर्थाने वापरला आहे ?

किंमत
भक्ती
भावना
मान

4. खालीलपैकी वर्तमानकाळी वाक्याचा पर्याय कोणता ?

स्नेहा गोष्ट सांगणार आहे
स्नेहा गोष्ट सांगत आहे
स्नेहाने गोष्ट सांगितली
स्नेहा गोष्ट सांगेल

5. 'गौरवचे वडील आजारी पडल्यावर ....... घेतात.' या वाक्यात गाळलेल्या जागी शुद्ध शब्द निवडा ?

अवषद
औषध
औषद
औशद

6.’सुधीर नेहमी उधळपट्टी करतो, पैसे नसल्यास शांत राहतो’ या वाक्यासाठी योग्य म्हण सुचवा.

आवळा देऊन कोहळा काढणे
असल्यास दिवाळी नसल्यास शिमगा
आपला हात जगन्नाथ
आडात नाही तर पोहर्यात कोठून

7. ‘हसे करुन घेणे’ या वाक्प्रचारातील ‘हसे’ या शब्दाचा अर्थ कोणता ?

आनंद
हसणे
नाराजी
फजीती

8. बालकवी कोणास म्हणतात ?

राम गणेश गडकरी
त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे
कुसुमाग्रज
प्रल्हाद केशव अत्रे

9. वेगळ्या अक्षराने सुरु होणारा शब्द शोधा

dust
dark
print
drink

10. वेगळ्या अक्षराने शेवट होणारा शब्द शोधा

paid
pot
said
cloud

11. The person who grows vegetables is …………..

farmer
hawker
peon
milkman

12. What is the plural form of ‘bus’ ?
(‘bus’ या शब्दाचे अनेकवचन खालीलपैकी कोणते ?)


bushes
buses
buss
busis

13. १ ते १०० पर्यंत ३ हा अंक किती वेळा लिहावा लागतो ?

११
२१
१९
२०

14. कोणत्याही दोन मूळ संख्यांचा गुणाकार निश्चितपणे कोणती संख्या असते ?

संयुक्त
विषम व मूळ
सम
मूळ

15. अहमदनगरजवळील भिंगार या गावात ९०५३ पुरूष असून ८७०७ स्त्रिया आहेत. एकूण लोकसंख्येतील १२०४८ साक्षर आहेत, तर त्या गावातील निरक्षरांची संख्या किती ?

४९३३
६०२५
६०६२
५७१२

16. पंधरवडा हा काळ किती दिवसांचा असतो ?

३० दिवस
१५ दिवस
७ दिवस
८ दिवस

17. दगडी कोळसा हे इंधन वापरुन कोणते वाहन चालते ?

आगगाडी
विमान
मोटारकार
ट्रक

18. गाईम्हशींच्या शेणाचा उपयोग कशासाठी होतो ?

खत म्हणून
गोवर्या थापण्यासाठी
सर्व पर्याय बरोबर
गोबरगॅस चालवण्यासाठी

19. उत्तर भारतात यमुना नदीवरील ........ ही आपल्या देशाची राजधानी आहे ?

मथुरा
दिल्ली
वाराणसी
आग्रा

20 खालीलपैकी पाण्याचा कोणता स्त्रोत नैसर्गिक नाही ?

झरे
ओहळ
नदी
कूपनलिकाऑनलाईन सराव प्रश्नाविषयी काही शंका अथवा अडचणी असल्यास येथे लिहा..?