स्पष्टीकरणासह प्रश्न ९

येथे नमुन्यादाखल प्रश्न स्पष्टीकरणासह सोडवलेला आहे. स्पष्टीकरण पाहून अशा प्रकारचे प्रश्न कसे सोडवावेत याची कल्पना येऊ शकते.

1. काळा : कावळा :: हिरवा : ?

गवत
कबुतर
पोपट
पतंग

Dark blue left arrow
मागील प्रश्न