ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच ५०

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. 'भगिनी' या शब्दाला विरुद्धलिंगी शब्द कोणता ?

मैत्रिण
बंधू
बालिका
बहिण

2. 'विवाह' या शब्दाला समानार्थी शब्द कोणता ?

वधू-वर
नवरदेव
लग्न
यापैकी नाही

3. आंब्याची काय ?

गढी
थप्पी
गड्डी
अढी

4. 'हिंडून करावयाचा पहारा' या शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द निवडा.

पादचारी
गस्त
हेर
माहूत

5. 'सिंहगडावर तोफा आहेत' या वाक्यातील 'तोफा' या शब्दाचे वचन कोणतें ?

एकवचन
अनेकवचन
आदरार्थी बहुवचन
यापैकी नाही

6. खाली दिलेल्या आकृत्यांच्या गटात प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी आकृती पर्यायातून ओळखा ?

7. तास व मिनिट काटे हे दोन्ही एका सरळ रेषेत कधी असतात ?

बारा वाजता
सव्वानऊ वाजता
नऊ वाजता
सहा वाजता

8. खालील आकृतीशी तंतोतंत जुळणारी आकृती पर्यायातून निवडा.

9. 'वाचनालय' हा शब्द उलट क्रमाने लिहिल्यास तो कसा तयार होईल ?

लयनाचवा
यलनावाच
यलनाचवा
यलचनावा

10. गुढीपाडवा : कडुनिंबाची पाने :: दसरा : ?

सोन्याची पाने
आपट्याची पाने
वडाची पाने
तोरणाची पाने

11. ५० पैशांची ८० नाणी देऊन त्याबदल्यात ५ रुपयांची किती नाणी येतील ?


४०
२५


12. ११ तारखेनंतर १५ दिवसांनी कोमल प्रवासाला निघणार आहे तर प्रवासाला निघण्याची तिची तारीख कोणती ?

१६
२४
२५
२६

13. ८७४३ या संख्येची विस्तारीत मांडणी खालीलपैकी कोणती ?

८०००० + ७०० + ४० + ३
८००० + ७०० + ४ + ३
८००० + ७० + ४० + ३
८००० + ७०० + ४० + ३

14. एका संख्येला १८ ने भागले असता भागाकार १५ येतो व बाकी ७ येते तर ती संख्या कोणती ?

२७७
२७०
३७७
३७०

15. ३, ५ व ९ यांनी नि:शेष भाग जाणारी खालीलपैकी संख्या कोणती ?

२७
१८
३६
४५

16. खालील शब्दांपैकी घराशी संबंधित नसलेला शब्द कोणता ?

walls
roof
floor
road

17. Which month does not have 31 days ?

April
January
October
March

18. खालीलपैकी शब्दसंग्रहात न बसणारा वेगळा शब्द ओळखा.

party
gifts
grass
cake

19. बेकरीवाला काय विकतो ?

meat
bread
sugar
fruit

20. Flower शी संबंधित असलेला शब्द खालीलपैकी कोणता ?

Net
Table
Dog
Rose